Descripció

Classifica els perifèrics en la seva caixa corresponent segons siguin d'entrada, de sortida o d'emmagatzematge.

Jugar