Respon les següents preguntes i demostra els teus coneixements sobre alguns esdeveniments de la història d'Abraham.