Ortografia

ca

Paraules amb accents

,

Completa aquestes paraules amb o sense accent, segons tu creguis. Al finalitzar l'exercici, obtindràs la teva puntuació.

Paraules amb G i J

Completa les paraules següents amb la lletra G o J. Al finalitzar l'exercici, obtindràs la teva puntuació.

Ús de la B, V i W

,

Completa aquestes paraules amb la lletra B, V o W. Al finalitzar l'exercici, obtindràs la teva puntuació.

Majúscules

,

Completa les paraules amb les lletres majúscules i minúscules. Al finalitzar l'exercici, obtindràs la teva puntuació.

Exercicis d'ortografia

Activitats per repassar l'ortografia: mp/mb, r/rr, g/j, majúscules, signes de puntuació, etc.